Projekty školy

Moderná škola

Cieľom opatrenia je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania.

Špecifické ciele 
1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti
2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú
3. Skvalitniť správu a manažment škôl a stimulovať ich k väčšej otvorenosti k potrebám miestnych komunít
4. Zabezpečovať inštitucionálnu kvalitu škôl a školských zariadení

Rámcové aktivity

1.1.1 Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na základných školách a stredných školách

1.1.2 Podpora výchovného a kariérového poradenstva na základných a stredných školách

1.1.3 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

1.1.4 Podpora systému otvorenej školy

1.1.5 Podpora a rozvoj nástrojov hodnotenia výchovno-vzdelávacích činností škôl a školských zariadení

Copyright ©2022 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup