Projekty školy

Cez umenie k inklúzii

Za účelom zefektívnenia vyučovacieho procesu a inklúzivného vzdelávania na

SÚKROMNOM HUDOBNOM A DRAMATICKOM KONZERVATÓRIU V KOŠICIACH
sa v dňoch od 3.11.2014 do 6.11.2014 realizuje WORKSHOP MLADÝCH UMELCOV ŠKOLY
v rámci projektu „ Cez umenie k inklúzii“ financovaného z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR.

Prostredníctvom aktivít v projekte sa dosiahne zefektívnenie vyučovacieho procesu a inkluzívneho vzdelávania na škole a rozvoj talentovanej rómskej mládeže. Očakáva sa, že projektom dosiahneme zvýšenie počtu študentov, ktorí budú pokračovať v štúdiu aj na vysokých školách. Projekt prostredníctvom jednotlivých častí dáva možnosť rómskym deťom rozvíjať svoj talent za podpory odborníkov, pedagógov – Rómov a nerómov.
Cieľom projektu je sústavné zdokonaľovania jazykovej a metodickej prípravy nielen študentov, ale aj učiteľov, aby sme dosiahli úspešnosť inkluzívneho vyučovacieho procesu a dobrých vyučovacích výsledkov, čo vedie k zdokonaleniu a rozvoju rómskeho jazyka a rómskych reálií, rómskej kultúry a prispieva k upevňovaniu identity rómskej národnostnej menšiny.
Zlepší sa kultúra života rómskej mládeže a detí v komunitách, DD a centrách a zvýši sa aj vzdelanostná úroveň týchto talentovaných detí. Odbúra sa jazyková bariéra vo vyučovacom procese a komunikácii.

V projekte na báze dobrovoľnosti pracujú  všetci pedagógovia školy, plne kvalifikovaný,  Rómovia aj nerómovia. Sú medzi nimi aj skúsený pedagógovia, ktorí  pracovali aj v iných projektoch a skúsenosti v danej oblasti majú.  

PaedDr. Gejza Adam,PhD. - zástupca riaditeľa školy, v projekte zodpovedný za prípravu, realizáciu a vyhodnotene  workshopov. Mgr.Ingrid Lukáčová - zástupca riaditeľa školy, koordinátor projektu, pedagóg rómskeho jazyka a literatúry. Mgr.Slavomír Klempár - pedagóg spevu, zodpovedný za spevácku zložku workshopov. Mgr. art.Karol Adam - pedagóg v odbore hudba, zodpovedný za hudobnú zložku v oblasti klasickej hudby .Karel Adam - pedagóg v odbore hudba, tvorivé dielne - zodpovedný za hudobnú zložku v oblasti rómskej ľudovej  hudby workshopov.

Slávka Oláhová - pedagóg spevu,zodpovedná za spevácku zložku v oblasti rómskych piesni

Andrea Šafranová - pedagóg v odbore hudobno-dramatické umenie,  zodpovedná za hereckú zložku workshopov.

Mgr.Eva Gašparová - pedagóg rómskeho jazyka a literatúry - zodpovedná za využívanie počítačovej techniky v edukačnom procese na škole. Mgr.Martin Horváth - pedagóg v odbore hudba - spoluzodpovedný za hudobnú zložku v oblasti rómskej ľudovej hudby.

In order to make educational process more effective including principles of the so-called inclusive education at The Private Music and Drama Conservatory in Kosice we have decided to realize WORKSHOP FOR YOUNG ARTISTS within the frame of a project called „Inclusion via art“ financed by the financial mechanism of the European economic sphere and co-financed by the state budget of The Slovak republic.

Our project is aimed at making education more effective through principles of the so-called inclusive education and enabling Roma youth to evolve their talent. It is expected that the number of students will increase and preferably of those who will decide pro university education after they have graduated from secondary school. The project is divided into several parts all of which give Roma children a chance to evolve their talent with support of their tutors, teachers and professionals who are either Roma or non-Roma.

Another aim of the project is continuous improvement of language and methodical preparation not only of students but also teachers in order to achieve success in the field of inclusion and satisfactory results which would lead to improvement and evolvement of the Roma language and Roma realities as well as Roma culture that are vital aspects for firming their Roma identity. 

We suppose that the project will lead to improvement of culture of the Roma youth in their communities, DD and youth centres and it will result in higher level of their education.  We reckon that a language barrier will be removed in the process of education and communication.

There will be plenty of volunteers involved in the project willing to help us coordinate activities for children as well as professional consisting from teachers and tutors employed at our school. All of them are experienced enough to handle project well.

 

Workshop - SIGORD

V dňoch: 4. až 7. apríla 2016 sa žiaci našej školy SHDK Košice zúčastnili 4 – dňového Workshopu, ktorý bol zrealizovaný v rámci projektu: „ Cez umenie k inklúzii“ za podpory Nórskych fondov a úradu vlády SR., v prekrásnom prostredí Zelený breh Sigord.

Celkovo sa podujatia zúčastnilo 44 študentov a 6 pedagogických pracovníkov.

Cieľom tohto projektu bolo dosiahnutie zefektívnenia vyučovacieho procesu a inkluzívneho vzdelávania na škole.

Workshop – prostredníctvom jednotlivých častí dal priestor Rómskym študentom rozvíjať svoj talent za podpory odborníkov – pedagógov, Rómov a nerómov.

Okrem iného sa všetci účastníci mali možnosť zdokonaliť v Rómskom jazyku, získali nové informácie z Rómskych reálií, Rómskej kultúry, čo prispelo k upevneniu identity Rómskej národnostnej menšiny.

Výstupom 4 – dňového Workshopu mladých umelcov školy budú záverečné jednodňové Workshopy a koncerty , ktoré sa uskutočnia 19.4. 2016 v Hnúšti a 20.4. 2016 v Bardejove.

 

Žiaci týmto programom poukážu na efektívnosť inkluzívneho vzdelávania na Súkromnom hudobnom a dramatickom konzervatóriu v Košiciach.

Správa o projekte a jeho aktivitách uverejnená v RNĽ a na facebookovej stránke DIK TV, a SHDK.

Program SK04 – Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie: „Vzdelanie Rómov, o Rómoch a pre Rómov“ – „Education of Roma, on Roma and for Roma“