Aktuality archív

Konferencia k Dňu rómskeho jazyka

Dňa 6. 11. 2018 sa konala vo veľkej aule RP MPC v Prešove konferencia venovaná Medzinárodnému dňu rómskeho jazyka, ktorú realizovalo ROCEPO. Prítomných privítal riaditeľ RP MPC pán Ľubomír Jankura a konferenciu otvoril štátny tajomník MŠVVaŠ SR pán Peter Krajňák. Účasť prijala aj generálna riaditeľka odboru menšinového a inkluzívneho vzdelávania pri MŠVVaŠ SR pani Mária Prékop. Slávnostnú atmosféru navodili žiaci Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Košiciach pod vedením pána Gejzu Adama. Po hodnotnom kultúrnom programe nasledovali odborné prezentácie týkajúce sa implementácie rómskeho jazyka v praxi. Problematiku kodifikácie rómskeho jazyka a jeho vyučovania na Prešovskej univerzite v študijných odboroch učiteľ predprimárneho, učiteľ primárneho vzdelávania a pedagogický asistent priblížil pán Cina, ktorý rómsky jazyk na Pedagogickej fakulte vyučuje. Transformáciu nadobudnutých vedomostí a zručností absolvovaním programu Rómsky jazyk v edukácii, ktorý realizovalo MPC prezentovala pani Zdena Pavlikovská učiteľka v ZŠ I. Krasku v Trebišove. Na opodstatnenosť rómskeho jazyka ako maturitného predmetu poukázala pani Ingrid Lukáčová, ktorá rómsky jazyk vyučuje v Súkromnom hudobno-dramatickom konzervatóriu v Košiciach. Kultúrne obohatili konferenciu pani Erika Godlová a pani Jana Gáborová pracovníčky Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, ktoré v jej dokumentačno – informačnom centre rómskej kultúry zaznamenávajú a mapujú ukážky rómskej kultúry. Na záver konferencie vystúpili a svoje literárne diela prezentovali v rómskom i slovenskom jazyku členovia Rómskeho literárneho klubu pani Eva Plešková Gašparová, pani Zlatica Rusová a pán Martin Fočár. Ich vystúpenie uviedol a moderoval pán Maroš Balog z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR.

                                         

Ďalšie foto

Copyright ©2019 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup