Charakteristika odboru Hudba

„Učiteľ, ktorý nasmeruje žiaka a aktívne sa angažuje v prospech inej kultúry a neodsudzuje ju, iba ak poukáže na jednotlivé kontrasty či slabosti z etického hľadiska, robí viac než je len odovzdávanie vedomostí. Tento prístup je už sám osebe výchovný proces. Výchovný v zmysle, že nasmeruje žiaka na chápanie odlišnosti a dejinnej podmienenosti kultúrnotvorných procesov, ako aj zasieva semená humanizmu, solidarity a univerzálnej lásky voči iným ľuďom a kultúram“                                                                  Ján Danek

 

„Mojou hlavnou ideou je myšlienka zbratania národov, zbratania proti každej vojne a nepriateľstvu. Tejto idei sa snažím – pokiaľ mi sily dovolia – slúžiť svojou hudbou: preto sa neodťahujem od vplyvu, či už pochádza zo slovenského, rumunského, arabského alebo akéhokoľvek prameňa. Len nech je ten prameň čistý, čerstvý a zdravý!“

Béla Bartók

 

Umelecké predmety

 

Žiak v umeleckých predmetoch  získava vedomosti, schopnosti a zručnosti  v oblasti interpretačného umenia, rozvíja svoj talent a tvorivosť. Osvojuje si štýlové znaky umenia a kultúry z  hľadiska jednotlivých historických období, rovnako aj charakteristiky umeleckých smerov a ich prejav v interpretačnom umení. Žiak pri týchto predmetoch rozvíja svoj talent a učí sa uplatňovať svoje schopnosti, ktoré získava štúdiom všetkých predmetov vzdelávacieho programu vo svojom umeleckom prejave. Pri štúdiu umeleckých diel sa nestretáva len  s  vlastnou kultúrou, ale aj s kultúrou iných národov a etnických skupín. Žiak musí mať poznatky o danej kultúre v oblasti jej histórie, zvykov a tradícií. Správna interpretácia hudobných diel si totiž okrem vynikajúcej technickej, rytmickej či intonačnej stránky vyžaduje schopnosť ovládať špecifické požiadavky na výrazovú a interpretačnú stránku a aj poznatky  v oblasti dejín hudby a hudobno-teoretickej analýzy umeleckých diel.  Čiže nerozvíjame u žiaka len povedomie vlastnej kultúrnej identity, ale rozvíjame aj schopnosť akceptovať, tolerovať, prijímať hodnoty iných kultúr. Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.

 

 Odborné teoretické predmety konzervatória

 

        Teoretickým odborným vzdelávaním žiak získava vedomosti z hudobno-teoretických disciplín, a to vedomosti o vývoji umenia a  zákonitostiach jeho vplyvu na rozvoj a smerovanie spoločnosti. Pre úspešné zvládnutie týchto predmetov je nutná ich vzájomná prepojenosť. Predmety poskytujú žiakom informácie a vedomosti o prostriedkoch, pomocou ktorých hudba vyjadruje svoj obsah. Žiaci ďalej získavajú vedomosti v oblasti histórie a vývoja hudobných nástrojov, zoznamujú sa s ich stavbou, ladením, tvorením tónu, notáciou, rozsahom a s možnosťami využitia v sólovej hre, súboroch a orchestroch. U žiakov sa rozvíja hudobné myslenie, vedú sa k správnym zvukovým predstavám pri čítaní notového zápisu a k rozvíjaniu správnej sluchovej a hudobnej pamäti, k spievaniu podľa nôt a k rytmickej presnosti. Získavajú vedomosti o  historických, štýlových obdobiach a o významných skladateľských osobnostiach, interpretoch a aj o významných hudobných dielach. Získané kompetencie potom uplatňuje pri vlastnej interpretácii a uplatní ich v  budúcnosti aj pri umelecko-pedagogickom pôsobení. V týchto predmetoch prirodzenou cestou dochádza k  multikultúrnym prienikom. Počnúc hudobnými skladateľmi, ktorých pôvod je rôznorodý, cez umelecké diela, ktoré sa v mnohých prípadoch inšpirovali folklórom rôznych krajín a oblastí, až k  interpretom pochádzajúcich z  rôzneho kultúrneho prostredia a interpretujúcim hudobné diela rôznych štýlových období a rôznych kultúrnych oblastí.

 

Pedagogicko – umelecké predmety konzervatória

 

Pedagogicko-umelecké predmety pripravujú žiaka na budúce pedagogické pôsobenie. Získava kompetencie, ktoré sú predpokladom výkonnej umeleckej praxe a úspešného  pedagogicko-umeleckého  pôsobenia.  Žiak si osvojuje správne metodické, pedagogické a didaktické postupy, ktoré sám dokáže aplikovať pri svojich umeleckých a budúcich pedagogických činnostiach. Študuje konkrétne technické cvičenia, inštruktívne a koncertné skladby a učí sa vykonávať interpretačnú a pedagogickú analýzu. Spoznáva špecifické metodické postupy pri hre na hudobnom nástroji s cieľom získať kompetencie pracovať so žiakom na základnej umeleckej škole. Predmety učia žiaka stanovovať si ciele, obsah,  prostriedky a proces vyučovania, pripravujú ho na budúce pedagogické pôsobenie. Získava vedomosti o špeciálnych didaktických zásadách ako modernizovať vyučovací proces po stránke obsahovej i  po stránke technického vybavenia. Umožňujú žiakovi diskutovať o vyučovaní nástrojovej hry na základných umeleckých školách  a  vykonávať rozbor pedagogických situácií, ktoré sám riešil. Pedagogicko-umelecká prax umožňuje žiakovi pozorovať prácu skúsených pedagógov, následne ju analyzovať, ale aj vykonávať vlastnú pedagogickú prax. V súvislosti s pedagogicko-umeleckými predmetmi je dôležité naučiť žiakov implementovať multikultúrnu výchovu do edukačnej činnosti, ktorú budú v budúcnosti vykonávať. Tým prispejú k vzájomnej tolerancii medzi príslušníkmi iných národov, národností a etnických skupín.

 

Z aspektu multikultúrnej výchovy prostredníctvom umeleckého vzdelávania na konzervatóriu smerujeme k nasledujúcim multikultúrnym kompetenciám žiakov:

  • profesionálne hodnotiť umelecké dielo,
  • poznať vlastnú kultúru, rozvíjať kultúrno-historické vedomie,
  • rozlišovať rôzne súčasti kultúry a rozumieť ich úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti,
  • vyjadrovať estetické zážitky z vnímania hudobných diel,
  • chápať význam umeleckých diel rôznych kultúr,
  • zoznamovať sa s kultúrou iných národov a národností,
  • získavať informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom

dedičstve, vedieť ich spracovať a kriticky vyhodnocovať,

  • získať vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície,
  • vážiť si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych

svetových kultúr, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr,

  • mať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr.
Copyright ©2019 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup