Charakteristika odboru Spev

Stratégia výučby školy v odbore spev  vytvára  priestor ktorého cieľom je rozvíjať u žiaka správne spevácke návyky, skvalitniť a umocniť jeho spevácko-umelecké schopnosti a priviesť ho k vyspelému technicko-umeleckému prejavu. Dôraz kladie aj na rozvoj osobnosti žiaka,  vybaviť ho systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosti pracovať s novými  informáciami a vedieť ich uplatňovať v kontexte životnej praxe tak, aby sa v celom živote  osobnostne a profesijne rozvíjal. Predpokladom toho je uplatňovanie progresívnych  vzdelávacích postupov, nových organizačných foriem, stratégií, metód, ktoré podporujú  poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov.

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy, dobré zdravotné požiadavky uchádzačov . Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, talent žiaka, záujem uchádzača o štúdium a výsledky talentových skúšok. Každoročne sú stanovené kritériá talentových prijímacích skúšok vrátane bodového hodnotenia.

Copyright ©2019 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup