študijný odbor: Tanec

Charakteristika odboru

 

„Bez tanca nemôžem cítiť svoju dušu, počuť svoje srdce alebo vidieť svoje sny,“

                                                                                                                                 (Nahara)        

Cieľom odborných praktických predmetov: klasicky, ľudový tanec, moderný tanec, tanec s partnerom, umelecká prax klasického, moderného a ľudového tanca, charakterový tanec a javiskový pohyb, je získanie vedomostí, schopností a zručností, umožňujúcich uplatniť sa v tanečnej praxi v profesionálnych umeleckých telesách a samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť. Odborné teoretické predmety ako: Pedagogika tanca, Vyučovacia prax, Metodika výučby tanca, Didaktika tanca, Fyziológia a hygiena pohybového aparátu, Teória a metodika tanca, Dejiny tanca a baletu, Estetický seminár, Pedagogický seminár, Rozbor umeleckých diel a Dejiny divadla, pripravujú absolventov k vykonávaniu profesie pedagóga na umeleckých školách 1. stupňa.

 

„ Niektorý ľudia si myslia, že dobrým tanečníkom sa musíte narodiť, ale všetci dobrý tanečníci, ktorých poznám, sa museli učiť a tvrdo pracovať“.

                                                                                                 (Fred Astaire)         

 

Hlavným predmetom tanečného odboru je klasický tanec, ktorý je základom a pilierom tanečného umenia. Rozvíja u žiakov tanečnú techniku, koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť, napomáha ich harmonickému fyzickému rozvoju a formuje z nich profesionálnych tanečníkov (tanečnice), schopných plniť náročné umelecké úlohy. Pozostáva z pedagogickej metódy a techniky klasického tanca, ruskej tanečnice, choreografky a pedagogičky Agripiny Jakovlevny Vaganovovej.  

Doplňujúcou, ale preto nie menej dôležitou charakteristikou tanečného odboru sú predmety:

  • moderný tanec, technika ktorá pozostáva so štyroch základných tanečných štýlov, ako sú:
    • jazzový tanec, technika ktorá sa vinula z afro-amerického černošského tanca. Jej základ tvorí polyrytmika a polcentrika pohybu, pričom ťažisko tela sa presúva bližšie k zemi, t.j. s pokrčenými kolenami. Nosné sú izolácie rôznych častí tela, v rôznom       rytmickom prevedení a expresivita a výbušnosť tanečného prejavu. Dôležitým momentom je individuálny prejav tanečníka v rámci skupiny.
    • moderný tanec – technika Marthy Graham, ktorá patrí k najcharakteristickejším a najobtiažnejším technikám moderného tanca. Je založená na princípe contraction       (kontrakcie) a release (povolenie kontrakcie) a spiral (princíp špirály) a rozvíja       spojenie centra s perifériami tela, tanečné dýchanie, elasticitu, pružnosť a muzikálnosť žiakov

                        – technika Josého Limona, ktorá je založená na princípoch postupnosti, opozície, potenciálnej a kinetickej energie, pádu, zhupu, odrazu, zavesenia, váhy, izolácie a dychu a vyžaduje cítenie tiaže a schopnosť izolovať jednotlivé váhové celky tela

  • modern jazz, technika ktorá prepojuje techniky jazzového tanca s princípmi niektorej z techník moderného tanca (technika M. Graham, technika J. Limóna). Cieľom tejto fúzie je plynulý prechod z prirodzeného pohybu do vysoko štylizovaného pohybového systému s určitou filozofiou a presne vypracovanými princípmi.
  • súčasná technika, ktorá vychádza z princípov release work, respektíve filozofie uvoľnenia
  • ľudový tanec, pomocou ktorého študenti získavajú praktické a teoretické vedomosti o jednotlivých tanečných oblastiach, kladie hlavný dôraz na poznávanie tradičnej kultúry, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie tradičného ľudového tanca.

 

„Tanec je pieseň tela, a to o radosti, alebo o bolesti.“

                                                                                  (Martha Graham)      

 

 

Copyright ©2019 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup