študijný odbor: Tanec

Charakteristika odboru Tanec

„Bez tanca nemôžem cítiť svoju dušu, počuť svoje srdce alebo vidieť svoje sny.“

(Nahara)

Cieľom odborných praktických predmetov: klasicky, ľudový tanec, moderný tanec, tanec s partnerom, umelecká prax klasického, moderného a ľudového tanca, charakterový tanec a javiskový pohyb, je získanie vedomostí, schopností a zručností, umožňujúcich uplatniť sa v tanečnej praxi v profesionálnych umeleckých telesách a samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť. Odborné teoretické predmety ako: Pedagogika tanca, Vyučovacia prax, Metodika výučby tanca, Didaktika tanca, Fyziológia a hygiena pohybového aparátu, Teória a metodika tanca, Dejiny tanca a baletu, Estetický seminár, Pedagogický seminár, Rozbor umeleckých diel a Dejiny divadla, pripravujú absolventov k vykonávaniu profesie pedagóga na umeleckých školách 1. stupňa.

„Niektorí ľudia si myslia, že dobrým tanečníkom sa musíte narodiť, ale všetci dobrí tanečníci, ktorých poznám, sa museli učiť a tvrdo pracovať.“

 (FredAstaire)         

Hlavným predmetom tanečného odboru je klasický tanec, ktorý je základom a pilierom tanečného umenia. Rozvíja u žiakov tanečnú techniku, koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť, napomáha ich harmonickému fyzickému rozvoju a formuje z nich profesionálnych tanečníkov (tanečnice), schopných plniť náročné umelecké úlohy. Pozostáva z pedagogickej metódy a techniky klasického tanca, ruskej tanečnice, choreografky a pedagogičky AgripinyJakovlevnyVaganovovej. Doplňujúcou, ale preto nie menej dôležitou charakteristikou tanečného odboru sú predmety:

Ciele predmetu

Cieľom predmetov je získanie vedomostí, schopností a zručností, umožňujúcich uplatniť sa v tanečnej alebo javiskovej praxi, pripraviť študentov pre praktické uplatnenie sav profesionálnych umeleckých telesách, samostatne, umelecky originálne a pútavo tvoriť,učiť na umeleckých školách 1. stupňa. Pri charakterovom tanci ide o zvládnutie techniky scénickej formy charakterovéhotanca, rozvíjanie hudobného cítenia, zdokonaľovanie tanečného prejavu a zmyslu pre tanečnýštýl. Čo sa týka tanca s partnerom cieľom je zvládnuť špeciálnu disciplínu scénického tanca – partnerskú techniku, osvojiť si skúsenosti a návyky partnerskej spolupráce, rozvíjať zručnosť, obratnosť, spoločné tempo, vzájomnú orientáciu, schopnosť rýchleho prispôsobenia pohybu partnera.