Profil absolventa odboru Spev

Absolvent získa vyššie odborné vzdelanie a je pripravený na profesionálne, umelecké a pedagogicko-umelecké pôsobenie, je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, je pracovne mobilný a je pripravený na celoživotné rozširovanie svojho odborného umeleckého a pedagogicko-umeleckého vzdelávania.

Absolvent získa spôsobilosť:

  1. podávať profesionálne umelecké výkony
  2. pôsobiť profesionálne na umeleckých školách
  3. študovať na školách univerzitného typu /umeleckého a pedagogického/
  4. pôsobiť na poste asistenta ZŠ
  5. celoživotne sa vzdelávať
Copyright ©2023 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup