Profil absolventa odboru Tanec

Profil absolventa tanečného odboru

„Tanec môže odhaliť všetky tajomstvá, ktoré obsahuje hudba.“

                                                                                               (Michail Barišnikov)

 

Výkonnostný štandard absolventa tanečného odboru je zameraný na štandardné cieľové schopnosti, vedomosti, spôsobilosti a hodnotové postoje, ktoré sú rozvíjané prostredníctvom obsahu vzdelania.

Absolvent je spôsobilý odborne i pedagogický pôsobiť, vďaka odbornému vzdelaniu, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti, ktoré uplatni v životnej praxi a na trhu práce. Je spôsobilý umelecky tvoriť, vnímať a chápať kultúru a odborne sa vyjadrovať v umeleckej a pedagogicko-umeleckej oblasti.

Hlavným výstupom absolventa je:

- všeobecne sa orientovať v teoretickej rovine tanečného umenia

- zvládnuť štýlovú a žánrovú rôznorodosť jednotlivých druhov tanečného

umenia

- rozlišovať jednotlivé druhy tanečného umenia

- orientovať sa v žánrovej a štýlovej tvorbe tanečného umenia

- charakterizovať základné zložky tanca

- ovládať skladbu a charakteristické črty pohybového systému klasického tanca, moderného tanca a ľudového tanca

- ovládať odbornú terminológiu techniky tanca

- ovládať metodické postupy cvičení, zaradených do programu výučby tanečných odborov ZUŠ

Výkonnostný štandard absolventa tanečného odboru je aplikovanie v praxi špecifické znalostí a schopností, nadobudnuté počas štúdia na Konzervatóriu, s využitím svojich fyzických a psychických schopnosti v tanečnom umení.

Absolvent sa uplatní ako sólista alebo člen profesionálnych tanečných telies a v inej organizačnej a osvetovej činnosti v oblasti tanečného umenia. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia získava pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa tanca na základnej umeleckej škole.

Copyright ©2023 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup