Profil absolventa odboru Tanec

Uverejnené: nedeľa, 23. august 2015, 15:25

Profil absolventa tanečného odboru

„Tanec môže odhaliť všetky tajomstvá, ktoré obsahuje hudba.“

                                                                                               (Michail Barišnikov)

 

Výkonnostný štandard absolventa tanečného odboru je zameraný na štandardné cieľové schopnosti, vedomosti, spôsobilosti a hodnotové postoje, ktoré sú rozvíjané prostredníctvom obsahu vzdelania.

Absolvent je spôsobilý odborne i pedagogický pôsobiť, vďaka odbornému vzdelaniu, osobnej, samostatnej praktickej činnosti a skúsenosti, ktoré uplatni v životnej praxi a na trhu práce. Je spôsobilý umelecky tvoriť, vnímať a chápať kultúru a odborne sa vyjadrovať v umeleckej a pedagogicko-umeleckej oblasti.

Hlavným výstupom absolventa je:

- všeobecne sa orientovať v teoretickej rovine tanečného umenia

- zvládnuť štýlovú a žánrovú rôznorodosť jednotlivých druhov tanečného

umenia

- rozlišovať jednotlivé druhy tanečného umenia

- orientovať sa v žánrovej a štýlovej tvorbe tanečného umenia

- charakterizovať základné zložky tanca

- ovládať skladbu a charakteristické črty pohybového systému klasického tanca, moderného tanca a ľudového tanca

- ovládať odbornú terminológiu techniky tanca

- ovládať metodické postupy cvičení, zaradených do programu výučby tanečných odborov ZUŠ

Výkonnostný štandard absolventa tanečného odboru je aplikovanie v praxi špecifické znalostí a schopností, nadobudnuté počas štúdia na Konzervatóriu, s využitím svojich fyzických a psychických schopnosti v tanečnom umení.

Absolvent sa uplatní ako sólista alebo člen profesionálnych tanečných telies a v inej organizačnej a osvetovej činnosti v oblasti tanečného umenia. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia získava pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa tanca na základnej umeleckej škole.